Amazing Asian Bistro Menu Soup Miso – Tofu, Seaweed, and Scallions – $4 Egg Drop – Chicken Wontons, Scallion, and Cilantro – $8 Wonton -Ground Chicken Stuffing w/ Wonton Wrapped, Napa, Snow Peas, Carrot, Scallion, and Cilantro in Chicken Broth – $7 Krab and Spinach – Krab and Spinach; served w/ Chicken Broth and Soy