Dough Zone Menu House Specials Green Onion Pancake – $2.95 Spicy Beef Sandwich – $4.50 Beef Sandwich – $4.50 Beef Pancake Roll – $6.75 Pan Fried Chive Dumplings – $5.75 Pan Fried Ground Beef Cake – $5.75 Xiao Long Bao Pork Xiao Long Bao – $11.25 Pork with Crab Meat Xiao Long Boa – $12.25