Katsu Main Menu BURGERS MENU Tokyo Classic – Price: $7.45 Grass-fed beef katsu, japanese mayo, tonkatsu sauce Ninja Deluxe – Price: $9.45 Natural pork katsu, cheddar cheese, bacon, japanese mayo, tonkatsu sauce Katsu Curry – Price: $8.45 Natural pork katsu, american cheese, curry mayo, tonkatsu sauce Godzilla Attack – Price: $8.95 Grass-fed beef katsu, pepper